คุณสมบัติ

1. สามารถกำหนดเพิ่ม/ลด สำนัก กอง แผนก ฝ่าย งาน ตามรูปแบบของหน่วยงานนั้นได้

 

 

2. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลบุคลากร, ประวัติการศึกษา, เงินเดือน, ผลงานต่าง ๆ, ข้อมูลการไปราชการ,

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ข้อมูลโทษทางวินัย

 

2.1 ข้อมูลตำแหน่ง /เงินเดือน เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลตำแหน่งงาน เอกสารประกอบ

 

 

2.2 ข้อมูลการศึกษา  เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลการศึกษา

 

 

2.3 ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของตัวบุคลากร

 

2.4 ข้อมูลผลงานวิชาการ  เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลผลงานวิชาการของตัวบุคลากร

 

2.5 ข้อมูลโทษทางวินัย เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลโทษทางวินัยของตัวบุคลากร

 

2.6 ความรับผิดชอบหลัก เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของความรับผิดชอบหลักของตัวบุคลากร

 

2.7 ข้อมูลการไปราชการ ในส่วนของข้อมูลการไปราชการนี้ใช้สำหรับดูข้อมูลการไปราชการของบุคลากร

 

2.8 ข้อมูลการได้รับสวัสดิการ บันทึก / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลการได้รับสวัสดิการของตัวบุคลากร

 

2.9 ข้อมูลการลางาน เพิ่ม / ค้นหา / แก้ไข ข้อมูลการลางานของตัวบุคลากร ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการลาของบุคลากรได้

 

2.10 ข้อมูลสิ้นสุดการทำงาน เพิ่ม / แก้ไข ในส่วนของข้อมูลสิ้นสุดการทำงานของตัวบุคลากร

 

2.11 ข้อมูลผลงานประจำปี ใช้สำหรับดูข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อเป็นผลงานในการนำเสนอเพื่อเพิ่มเงินเดือน,ตำแหน่ง

 

3. ระบบสามารถคำนวณขั้นเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ตามบัญชีขั้นเงินเดือนของทางหน่วยงานและรองรับ

กรณีต้องการใช้การคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์

 

 

4. สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลพนักงานและออกรายงานทั้งในแบบภาพรวม รายแผนก หรือรายบุคคล

 

5. สามารถเก็บข้อมูลการลา โดยค้นหาการลาเป็นรายคนหรือเป็นรายแผนกได้

 

 

6. เก็บข้อมูลสวัสดิการ ว่าใช้สวัสดิการอะไรไปบ้าง

 

7. มีการบันทึกเวลาทำงานเป็นรายคน หรือรายแผนก

 

8. สามารถตั้งค่าและคำนวณวันลาพักผ่อนสะสมได้

9. สามารถพิมพ์ใบลาประเภทต่าง ๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากประวัติของพนักงาน และเมื่อได้รับการอนุมัติ

แล้วบันทึกข้อมูลการลาโดยอัตโนมัติ

10. แสดงกราฟ ตามอายุ, วุฒิการศึกษา, สำนัก/กอง

11. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เช่นอนุญาตให้เจ้าของประวัติสามารถเรียกดูประวัติการทำงานของตนเองได้

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่