ทีมงาน BGS

 ผู้บริหาร

9.WARAWAT

วรวัฒน์ สุทธินุ่น|WARAWAT SUTTHINUN

รองกรรมการผู้จัดการ

 

โทรศัพท์ : T.061-7824294

E - Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

 

ฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

2.Vachi วชิรากรณ์ โสภารักษ์|WACHIRAKORN SOPHARUK

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

 

 

โทรศัพท์ : T.085-7615665

E - Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.Narin นรินทร์ ลม้ายกูล|NARIN LAMAIKUL

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

 

 

โทรศัพท์ : T.082-4417560

E - Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

 

ฝ่ายเชื่อมต่อระบบ

 6.Nat ณัฐธนาธร สาดชื่น|NATTHANATHORN SADCHUEN

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ

โทรศัพท์ : T.094-0904440

E - Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.