ติดตั้งระบบOne Stop Service ทต.เมืองกาฬสินธุ

ติดตั้งและอบรมระบบOne Stop Service และ Application ร้องเรียน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ประมวลผลภาพ)