วิทยากรอบรมระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภ.ตำรวจภูธรภาค8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับสถานีตำรวจ (ประมวลผลภาพ)