โครงการติดตั้งระบบ OBS ของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา

BGS โครงการติดตั้งระบบและอบรมสอนการใช้งานของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีระบบดังนี้
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบุคลากร
- ระบบครุภัณฑ์
- ระบบOne Stop Service