• หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 04:22
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 10022

 

 

การลงรับหนังสือ

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถบันทึกการรับและส่งหนังสือได้ตามแบบของงานสารบรรณ ทั้งในส่วนของงานธุรการกลางและ ธุรการแผนก

 

2. สามารถสแกนเอกสารผ่านหน้าจอของโปรแกรมได้โดยตรง แนบไฟล์แบบ PDF และรูปภาพ

3. สามารถส่งหนังสือต่อให้ภายในหน่วยงาน ทั้งแบบส่งไปที่หน่วยงานภายใน รายบุคคล หรือรายกลุ่ม

4. สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับได้รับแล้วหรือไม่โดยจะแสดงอัตโนมัติทันทีที่ผู้รับเปิดอ่าน

กรณีส่งเป็นรายกลุ่มสามารถระบุได้ว่ามีใครได้รับแล้วหรือยังไม่ได้รับ

5. สามารถตรวจสอบสถานะ การปฏิบัติงานได้ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด

6. สามารถบันทึกข้อสั่งการแนบไปกับหนังสือได้

7. สามารถค้นหาหนังสือได้ ค้นหาจากเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่ส่ง วันที่ส่ง วันที่รับ หรือใช้คำค้นหา ค้นหาหนังสือ

โดยเรียงลำดับว่าตามวันที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว สามารถค้นหาตามประเภทและสถานะของหนังสือได้

8. มีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ ตามสำนัก/กอง/สถานะหนังสือ

9. สามารถบันทึกการปฏิบัติงานของตนเองได้

10. ทะเบียนหนังสือเข้าสำนัก/กอง ง่ายต่อการค้นหา

 

รับเรื่องร้องทุกข์

 

 

คุณสมบัติ

สามารถรับเรื่องร้องทุกข์ได้ตามแบบของงานสารบรรณ

 

ระบบคำร้อง

 

 

 

ทะเบียนคำร้องรวม

 

 

คำร้องสวัสดิการ

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้

2. ดึงข้อมูลจากระบบประชากรเพื่อเรียกให้คนที่มีสิทธิ์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้

3. สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุ

4. ตั้งค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ

5. คำนวณงบประมาณที่ต้องจ่ายในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนได้

6. สร้างรายงานแนบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารได้ (กรณีผู้สูงอายุประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

7. รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สามารถแยกตามประเภทวิธีการรับเงิน

8. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเงิน

9. สามารถลงทะเบียนคำร้องเพื่อขอเบี้ยผู้พิการได้

10. สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติเบี้ยผู้พิการได้

11. คำนวณงบประมาณที่ต้องจ่ายในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนได้

12. สร้างรายงานแนบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารได้ (กรณีผู้พิการประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

13. รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สามารถแยกตามประเภทวิธีการรับเงิน

14. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเงิน

 

เลือกระบบคำร้องสวัสดิการ แสดงหน้าจอให้บันทึกคำร้อง

 

บันทึกคำร้องสวัสดิการ

  

ใส่รายละเอียดคำร้อง

  

แนบเอกสาร

 

คำร้องประปา

 

 

เลือกแบบคำร้องที่ต้องการ

Ex.ขอติดตั้งใหม่

 

บันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง

  

บันทึกรายละเอียดคำร้อง

 

บันทึกข้อมูลการสำรวจสถานที่ใช้น้ำ

 

 

แนบเอกสารแนบ แบบรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF

 

บันทึกค่าธรรมเนียม

 

บันทึกค่าใช้จ่าย

 

 

คำร้องสาธารณสุข

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถเพิ่ม ข้อมูลใบคำร้องสาธารณสุขได้ทั้ง 4 ชนิด

1.1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1.2 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

1.3 กิจการจัดตั้งตลาด

1.4 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

2. สามารถแก้ไขข้อมูลใบคำร้องได้

3. สามารถพิมพ์เอกสารใบคำร้องจากโปรแกรมได้ตามรูปแบบมาตรฐาน ตามแต่ละชนิดของใบคำร้อง

โดยการคลิกปุ่มพิมพ์ในหน้าจอบันทึกคำร้อง

4. สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผ่านโปรแกรมได้

5. ค้นหาคำร้องที่หน้าจอทะเบียนคำร้อง แยกตามระบบได้

6. สามารถ Export หน้าทะเบียนคำร้องเป็นไฟล์ Excel ได้

7. สามารถตั้งค่าวันหมดอายุของคำร้องและใบอนุญาตได้

8. สามารถคำนวณรายการค่าใช้จ่ายของใบอนุญาตนั้น ได้

9. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุได้

10. ค้นหาใบอนุญาตที่หน้าจอทะเบียนคำร้อง แยกตามระบบได้

11. สามารถดูประวัติของใบอนุญาตได้

12. สามารถพักใช้ / เพิกถอนใช้อนุญาตได้

13. สามารถพิมพ์ใบอนุญาตจากระบบได้

 

เลือกแบบคำร้องที่ต้องการ

Ex.ขอรับใบอนุญาตใหม่

 

บันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง

 

บันทึกรายละเอียดคำร้อง

 

บันทึกเอกสารแนบ

 

บันทึกค่าธรรมเนียมคำร้อง

 

 

คำร้องโยธา

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถเพิ่ม – แก้ไข ข้อมูลใบคำร้องโยธาได้

2. สามารถลบรายการใบคำร้องได้

3. สามารถพิมพ์เอกสารใบคำร้องออกจากโปรแกรมได้ตามรูปแบบมาตรฐาน

4. สามารถค้นหาคำร้องตามเงื่อนไข

5. สามารถแสดงสถานะ และรายละเอียดของคำร้องที่หน้าจอทะเบียนคำร้องได้

6. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุได้

7. Export หน้าจอทะเบียนใบอนุญาตและใบคำร้องได้

8. สามารถค้นหารายการใบอนุญาตได้ตามเงื่อนไข

 

เลือกแบบคำร้องที่ต้องการ

Ex.ขุดดิน/ถมดิน

 

บันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง

  

บันทึกข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ

 

บันทึกรายละเอียดคำร้อง

 

บันทึกข้อมูลการสำรวจสถานที่

 

บันทึกเอกสารแนบ

 

บันทึกค่าธรรมเนียมคำร้อง

 

 

คำร้องขยะ

 

 

เลือกแบบคำร้องที่ต้องการ Ex.ขอใช้บริการขยะ

 

บันทึกข้อมูลคำร้อง

  

บันทึกรายละเอียดคำร้อง

  

บันทึกข้อมูลการออกสำรวจ

 

 

บันทึกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์

 

บันทึกเอกสารแนบ

 

บันทึกค่าธรรมเนียม

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 04:18
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 9371

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการได้

 

2. ดึงข้อมูลจากระบบประชากรเพื่อเรียกให้คนที่มีสิทธิ์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้

 

3. สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการได้

 

4. ตั้งค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ตามช่วงอายุ

 

5. คำนวณงบประมาณที่ต้องจ่ายในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนได้

 

6. รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สามารถแยกตามประเภทวิธีการรับเงิน

 

7. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเงิน

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 07:04
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 9175

          

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 07:19
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 9354

          

 

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 02:46
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 2734