• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 04:20
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 9063

                                                                                                          

 

 

คุณสมบัติ

 

     1. สามารถบันทึกการรับและส่งหนังสือได้ตามแบบของงานสารบรรณ ทั้งในส่วนของงานธุรการกลางและ ธุรการแผนก

 

 

     2. สามารถสแกนเอกสารผ่านหน้าจอของโปรแกรมได้โดยตรง แนบไฟล์แบบ PDF และรูปภาพ

 

     

     3. สามารถส่งหนังสือต่อให้ภายในหน่วยงาน ทั้งแบบส่งไปที่หน่วยงานภายใน รายบุคคล หรือรายกลุ่ม

     

     4. สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับได้รับแล้วหรือไม่โดยจะแสดงอัตโนมัติทันทีที่ผู้รับเปิดอ่าน

         

         4.1 กรณีส่งเป็นรายกลุ่มสามารถระบุได้ว่ามีใครได้รับแล้วหรือยังไม่ได้รับ

     

     5. สามารถตรวจสอบสถานะ การปฏิบัติงานได้ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด

 

 

     6. สามารถบันทึกข้อสั่งการแนบไปกับหนังสือได้

   

      7. สามารถค้นหาหนังสือได้

         7.1 ค้นหาจากเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่ส่ง วันที่ส่ง วันที่รับ หรือใช้คำค้นหา

         7.2 ค้นหาหนังสือ โดยเรียงลำดับว่าตามวันที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว

         7.3 สามารถค้นหาตามประเภทและสถานะของหนังสือได้

     

     8. มีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ ตามสำนัก/กอง/สถานะหนังสือ

 

ข้อมูลจำนวนหนังสือเข้าของแต่ละกอง

 

ข้อมูลแสดงรายละเอียดตามประเภทหนังสือ

EX.กองคลัง

 

     9.สามารถบันทึกการปฏิบัติงานของตนเองได้

 

มีหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงาน

 

 

แสดงรายการปฏิบัติงาน

 

 

   10.ทะเบียนหนังสือเข้าสำนัก/กอง ง่ายต่อการค้นหา