VDO ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ E-Doc ขั้นตอนการติดตั้งระบบและการใช้ระบบ

 

การติดตั้งโปรเเกรม การทำหนังสือออก
youtube edoc5 youtube edoc4

 

การยกเลิกรับหนังสือ

 

การลงรับหนังสือจากภายนอก

 youtube edoc3  youtube edoc2

 

การลงรับหนังสือทางโปรแกรม

 
 youtube edoc1